شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه استهبان

 

 

تاریخ تأسیس  ناحیه

1374

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

4

تاسیسات سیلندرپرکنی

 1

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

 17

تعداد مصرف کننده عمده

 70

تعداد مصرف کننده جزء

850

تعداد جایگاه های  CNG

 2

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

1 

CNG

 0

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

 1

 
آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه استهبان 
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه رونیز ابتدای رونیزعلیا 732-4623598
جایگاه ماهفرخان ماهفرخان فلکه اول شهر 07324643151
جایگاه 330 کیلومتر5 جاده استهبان بسمت شیراز 07324225950
جایگاه خلیلی کیلومتر2جاده نی ریزاستهبان 07324228360
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.