معاونت مالی اداری :

دو بخش کلی امور اداری و امور مالی شرکت زیر مجموعه اصلی  معاونت می باشند .

 الف ) امور اداری  :  بدون شک, نیروی انسانی مهمترین دارایی هر سازمان ومدیرت اثر بخش آنها رمز موفقیت سازما ن می باشد  .اموراداری  که مجری سیاست های  مدیریت ومنابع انسانی شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ایران می باشد  در حال حاضر مسئولیت هدایت  فعالیت ها و اجرای خط مشی های مربوط به کارکنان ,سازمان را بر عهده دارد تا از طریق توسعه  کیفی  خدمات در زمینه های مختلف حداکثر بهره وری را در راستای سیاست های شرکت در بلند مدت کسب نماید .

بخش اداری ومنابع انسانی عهداردار فعالیت ها در زمینه های  زیر می باشد :

اداره امور کارکنان / تامین وبرنامه ریزی نیروی انسانی /خدمات اداری واجتماعی /آموزش وتجهیز نیروی انسانی /روابط کارومدد کاری اجتماعی و هماهنگی خدمات بهداشت و درمان/پشتیبانی نقلیه / دبیرخانه

 ب ) امور مالی  : نیز بازوی ارائه خدمات مالی شرکت ملی پخش فرآور ده های نفتی محسوب می شود که  در زمینه اجرای  سیاست های نظام مالی شامل  فروش فرآورده های نفتی ,تهیه صورت های مالی  وبخش های  هزینه ای فعالیت می نماید.

 امور مالی  شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه فارس  شامل دو زیر مجموعه :

حسابداری مالی شامل ( حسابداری مشتریان /حسابداری دفاتر کل /حسابداری فرآورده ها  ) حسابداری عمومی  شامل  ( حسابداری کالا وانبار / حسابداری کارکنان /حسابداری پیمان ها /حسابداری حمل ونقل /خزانه داری  وسند رسی ) می باشد .

عنوان  سمت

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

شماره فکس

معاونت مالی اداری

اکبر ذاکری مهر

07132296692

07132289436

رئیس امور مالی

محمدحسن پورسعید

07132283766

07132289436

رئیس اموراداری

 احسان تفریحی

07132289433

07132289436

 

map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.