شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه قیروکارزین

تاریخ تأسیس  ناحیه

 1360

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

 8

تاسیسات سیلندرپرکنی

 1

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

 44

تعداد مصرف کننده عمده

 64

تعداد مصرف کننده جزء

 2119

تعداد جایگاه های  CNG

 6

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

4 

CNG

 1

تعداد پرسنل (رسمی و پیمانکاری  )

15 

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

 2

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه خرم بید 
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه تعاونی مزایجان بوانات مزایجان 07523243448
جایگاه شرکتی خرم بید صفاشهرجنب ناحیه خرم بید 07523524777
جایگاه تعاونی خرمی صفاشهرناحیه 2 07523554594
جایگاه تعاونی سوریان بوانات سوریان 07523223230
جایگاه جیان بوانات جیان 07523223185
جایگاه کره ای بوانات –کره ای 07523823440
جایگاه قادرآباد قادرآباد 07523652245
جایگاه مجتمع کولی کش کیلومتر 15 صفاشهر آباده 09171119678
جایگاه شهیدرضا حسین پور بواتات-بخش سرچهان-دهستان باغ صفا 7144427274
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.