شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه قیروکارزین

تاریخ تأسیس  ناحیه

1366

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

7

تاسیسات سیلندرپرکنی

2

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

25

تعداد مصرف کننده عمده

66

تعداد مصرف کننده جزء

850

تعداد جایگاه های  CNG

6

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

1

CNG

1

تعداد پرسنل (رسمی و پیمانکاری  )

7

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

1

آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه فسا
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه ابراهیم پور فساجاده کمربندی فسا داراب 07312224063
جایگاه ششده فساششده 07322202098
جایگاه شرکتی فسا فساروبروی پادگان امام حسین 07313340512
جایگاه سیاری فساکیلومتر20جاده فساجهرم 09177324720
جایگاه رضائی فسا (نوبندگان) فسا کیلومتر18جاده فساداراب 09179178637
جایگاه جولائی(مجابی) فسا چهارراه حافظ اول خیابان عشایری 07312215987
امامزاده اسماعیل جاده فسا- شیراز کیلومتر 35 07314811101
جایگاه داخل اتاقک همتی شهرقره بلاغ-محله دوگان 07153452477

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.