شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه استهبان

 

 

تاریخ تأسیس  ناحیه

1374

تعداد جایگاه (بنزین نفتگاز-سکودار )

4

تاسیسات سیلندرپرکنی

 1

تعداد فروشندگی تعاونی وعشایری

 17

تعداد مصرف کننده عمده

 70

تعداد مصرف کننده جزء

850

تعداد جایگاه های  CNG

 2

تعدادجایگاه های دردست اقدام

بنزین

1 

CNG

 0

تعداد شهرستانهای تحت پوشش

 1

 
آدرس جایگا ه های شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی ناحیه استهبان 
نام جایگاه آدرس تلفن ثابت جایگاه
جایگاه رونیز ابتدای رونیزعلیا 732-4623598
جایگاه ماهفرخان ماهفرخان فلکه اول شهر 07324643151
جایگاه 330 کیلومتر5 جاده استهبان بسمت شیراز 07324225950
جایگاه خلیلی کیلومتر2جاده نی ریزاستهبان 07324228360

تماس با ما:

شیراز ، چهارراه حافظیه ، خیابان حافظ ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه فارس)
 
کدپستی : 76455-71466
سامانه گویا : 2284086-0711